Szolgáltatásaink

Közjegyzői tevékenység

A közjegyzőnek az a szerepe, hogy jogszolgáltató hatósági tevékenységgel járuljon hozzá a jogviták elkerüléséhez, és ezzel tehermentesítse a bíróságokat. A közhitelességgel felruházott közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, és lefolytatja a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

A közjegyző feladata többek között az, hogy a feleknek a legteljesebb titoktartás mellett pártatlan jogi segítséget nyújtson annak érdekében, hogy a jövőbeni jogviták elkerülhetőek legyenek.

A közjegyző hivatását szabadfoglalkozású személyként gyakorolja, de a bíróéhoz hasonló kötelmek mellett.

Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényesülése mellett a jog vitán felül álló érvényre jutásáért tevékenykedik.
A közjegyző tevékenységének díját jogszabály állapítja meg.

A közokirat

A közjegyző egyik fő feladata bármely polgárjogi szerződés(pl. adásvételi, ajándékozási, házassági, öröklési, tartási, társasági, illetve kölcsön- és jelzálogszerződés), valamint egyoldalú jognyilatkozatok (pl. végrendelet, befogadó és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van arra nézve, hogy a szerződés kik között és milyen tartalommal jött létre, vagy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel. A közjegyzőt minden fél felé tájékoztatási kötelezettség, és az okirat felolvasásának kötelezettsége terheli, így utóbb nem lehet arra hivatkozni, hogy a fél nem tudta, milyen tartalmú és jogkövetkezményű okiratot írt alá. A közjegyzőt az általa készített okiratok körében a felek képviselőjének jogállása illeti meg.
A közjegyző munkadíja nem szabad megállapodás tárgya, azt jogszabály állapítja meg. A munkadíj megállapítására befolyással van az ügy értéke, ha az nem állapítható meg, a ráfordított idő határozza meg, de befolyásolja az is, ha az nem a közjegyző irodájában, vagy hivatali órái alatt történik.

A közjegyzői okirat alapján - peres eljárás mellőzésével - bírósági végrehajtásnak van helye, amellyel a per költségét és időt takarít meg, kizárja a per kockázatát.

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomására jutott minden adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll. A titkot - még hatóságnak is - csak az Ön hozzájárulásával szolgáltathatja ki.

A közjegyzői okirat nem selejtezhető, annak őrzését a közjegyző személyétől függetlenül a közjegyzői irattárak is biztosítják.

Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány

A közjegyző hatáskörébe tartozik a hagyatéki eljárás lefolytatása, amelynek befejezésekor a közjegyző hagyatékátadó végzéssel rendelkezik az örökhagyó vagyonáról. A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés rendeződjék és ezzel egyidejűleg a különféle nyilvántartásokban (földhivatal, illetékhivatal, pénzintézetek stb.) a szükséges változások bejegyzésre kerüljenek. A hagyatéki eljárás során a közjegyző kötelessége, hogy az örökösöknek, a hitelezőknek és az egyéb érdekelteknek megfelelő jogi tájékoztatást adjon, és minden megtegyen annak érdekében, hogy a felek az esetleges vitás kérdéseiket a hagyatéki eljárás során rendezzék.

A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha az örökhagyó után hagyaték nem marad, kizárólag az Ön örökösi minőségét kell igazolni. Erre legtöbb esetben akkor kerül sor, ha az örökhagyó után megmaradt utolsó havi nyugdíjról kell csupán rendelkezni. Az öröklési bizonyítvány kiállítását az örökösként érdekelt, a hagyatéki hitelező és a végrendeleti végrehajtó is kérheti.

A közjegyző különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, stb.) elkészítésében. A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére. Ezt az érvényesülést segíti Végintézkedések országos nyilvántartása, mert végintézkedésének holléte kívánságára bekerül az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével a közjegyző az Ön végintézkedéséről tudomást szerez és biztosítja annak érvényesülését.

Hitelesítés, tanúsítvány

A közjegyző aláírást és másolatot hitelesít.  Az aláírás hitelesítésekor a közjegyző azt tanúsítja, hogy az iratot a fél előtte írta alá, vagy a rajta lévő aláírást sajátjának ismerte el. A másolat hitelesítésekor a fél arra kéri fel a közjegyzőt, hogy az tanúsítsa a felmutatott másolatról, hogy az az eredetivel szó szerint megegyező.

A közjegyző készíti a váltóóvást, és más jogi jelentőségű tényt különös bizonyító erővel tanúsít. Ilyen lehet gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása.

A közjegyző közhitelű nyilvántartások - cég-, ingatlan-nyilvántartás - adatairól is állíthat ki tanúsítványt.

Okirat, pénz és értékpapír megőrzése

A közjegyzőt a törvény okirat, pénz és értékek megőrzésére hatalmazza fel. Pénz és érték bizalmi őrzésére a közjegyző akkor jogosult, ha erre Ön közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben részére megbízást adott. A bizalmi őrzés intézménye a szerződési feltételek teljesítésének biztosítéka. A közjegyző őrizetében lévő értékek kezelését a közjegyzői kamara folyamatosan ellenőrzi.

Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása

A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, betétkönyv pótlása a közjegyző közreműködésével történik. A fél kérelmére induló eljárásban a közjegyző az elveszett vagy megsemmisült értékpapírt, illetve okiratot letiltja, így biztosítva a védelmet az illetéktelen felhasználástól, és erről a kibocsátót értesíti, amely lehetőséget ad arra, hogy az elveszett értékpapírt pótolja. A letiltott okiratok és értékpapírok megtekinthetők a www.mokk.hu honlapon.
Végintézkedések

A közjegyző különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, stb.) elkészítésében. A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére. Ezt az érvényesülést segíti Végintézkedések országos nyilvántartása, mert a végintézkedésének holléte kívánságára bekerül az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével a közjegyző az Ön végintézkedéséről tudomást szerez és biztosítja annak érvényesülését.